تظاهرات ضد دولتی خوره‌های کامپیوتری در بحرین

شنبه، ۱۴ اسفند ماه گروهی از متخصصین آی‌تی در بحرین تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند که بنرها و شعارهای استفاده شده در این تظاهرات بسیار دیدی بود.

در این تظاهرات، متخصصین آی‌تی که به نوعی می‌توان آنها را Geek یا خور‌ه‌های کامپیوتری نامید اعتراض خود را به صورت زیر نشان دادند:

هر چند که تصاویر بسیار گویا هستند اما به راستی که پایان کار دیکتاتورها به راحتی فشار دادن سه دکمه‌ی Alt، Ctrl و Delete است، هر چند در برخی موارد فشار دادن این سه دکمه به صورت همزمان مشکل است اما در نهایت این سه دکمه فشار داده می‌شوند. ادامه‌ی تصاویر را نیز می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.