تندرو نباشیم

تندرویی مقدمه‌ای برای خشونت و خشونت مقدمه‌ای برای کشتار و کشتار مقدمه‌ای برای شروع سیکل معیوبی به نام ناامنی و انتقام است که سرانجامش باز هم کشتن انسان‌ها است.

جملات بالا را نوشتم تا خطری را که این روزها ایران را تهدید می‌کند را بازگویی کنم. خطری به نام تندرویی که تنها و تنها نتیجه‌ی احساسات و عواطف است و در آن هیچگونه منطق و تفکری وجود ندارد! و مطمئن هستم که اگر این تندروی‌ها ادامه پیدا کند، روزی را خواهیم دید که در آن خشونت در جامعه بیداد می‌کند.

به همین دلیل باز هم مانند گذشته تاکید می‌کنم که برای هر کاری، باید از خشونت و تندروی دوری کرد. برای همین باز هم به تو دوست گرامی می‌گویم:

آهای رفیق،

تندروی را کنار بگذار و از نابود کردن این و آن خوشحال نشو، چون زمانی هم کسی پیدا می‌شود که می‌خواهد تو را نابود کند!